obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Kadešice - současnost


V sobotu 21. 7. 2018 se v malé pošumavské obci Kadešice konalo historicky první Setkání rodáků Kadešice. Program byl opravdu pestrý. Začal přivítáním, poděkováním sponzorům a dobrovolníkům, především z řad kadešických hasičů, kteří se na akci podíleli. Přivítali jsme i zástupce partnerské obce Philippsreuth. Následovalo odhalení pomníku obětem první světové války a pak již přišla na řadu zábavu, při níž se o hudební doprovod postaraly myslivecká kapela Atlas a kapela Botič band složená z místních chalupářů. Pan Volenec, rodák z Kadešic, věnoval jako sponzorský dar vyhlídkové lety nad obcí a jejím okolím. Účastníci měli také možnost vidět naživo seskok tří parašutistů. Po celý den byla přístupná výstava o historii obce a výstava obrazů Maxmiliána Hoffmanna v Obecním domě, příchozí mohli vidět i ukázky současné i dobové hasičské techniky. Velké poděkování patří Obci Žihobce, která obecní dům zrekonstruovala a vytvořila zde reprezentativní prostory pro setkávání občanů.

Ráda bych poděkovala všem, kteří na akci jakýmkoliv způsobem pomáhali. Raději se nebudu pouštět do jejich jmenování, abych na někoho nezapomněla, ale všech si moc vážím. Díky patří i všem sponzorům a především Dispozičnímu fondu, který velkou část akce zafinancoval. Díky nim jsme si akci užili. Jak moc, nato se podívejte na fotografiích.

Zuzana Jahnová
rodáci kadešice 1

V Kadešicích v současné době žije 70 obyvatel. Obcí prochází modrá turistiská trasa do Sušice, neznačenou cestou se z Kadešic nechá dojít i do Albrechtic a na Sedlo. V okolí se nachází celá řada kopců, z kterých jsou úchvatné výhledy. Na návsi najdeme památkově chráněnou barokní kapli sv. Anny z roku 1775.  

V obci působí spolek dobrovolných hasičů, který se sice nezúčastňuje soutěží v požárním sportu, ale pořádá námětová cvičení a připravuje oslavy stavění májky.

V místní rerstauraci se konají v srpnu každoročně Kadešické pouťové slavnosti a Mezinárodní sraz harmonikářů. 

Kadešice - historie

Minulost obce Kadešice se vyvíjela jinak než minulost ostatních obcí tvořících dnešní správní území obce Žihobce. Jejich historiografie není zaplněna dlouhým seznamem jmen jejich šlechtických majitelů. Měly totiž od svého počátku až do roku 1848 jen dva, nanejvýše snad tři pány. Jedním z nich byl sám český král. Ten byl ovšem zastupován správci královského hradu Kašperk, jimž od dob císaře a krále Karla IV. byl Kašperk s řadou šumavských a pošumavskýkch vesnic propůjčován. 

kaplička Kadešice, foto Jan Kavale Když pak císaři a králi Rudolfu II. chyběly peníze potřebné pro válčení s Turky, prodal území kolem Kašperku. Kupujícím se stalo tehdy velmi bohaté město Sušice. Kadešice a kadešičtí, stejně tak jako třeba Podmokly a podmokelští se najednou stali poddanými města Sušice. Toto poddanství trvalo od konce 14. do poloviny 19. století. Komu však patřila ves do 14. století, než ji Karel IV. učinil součástí državy pohraničního hradu? Nabízí se úvaha, nebyly-li částí území, které se dostalo do majetku albrechtického kláštera mnichů, kteří přišli přes hranice z kláštera windberského, aby v našem Pošumaví spolu s nezamyslickými benediktiny provedli christianizaci místních obyvatel. Toto území se přece ve 14. století stalo součástí kašperské državy a bylo jí až do jejích prodeje městu Sušice. Byly? Nebyly?

Je ještě jedna otázka, která čeká na odpověď. V sedmdesátých létech minulého století tvrdil poučený laický archeolog pan Špička z Čímic, že v době nacistické okupace viděl v Kadešicích při jakémsi výkopu "hroby s kroužky". Podle jeho popisu by se mohlo jednat o bronzové staroslovanské náušnice. Potvrzení doměnky, že někde v Kadešicích je staroslovanské pohřebiště, by významně pohnulo informacemi o postupu slovanského osídlení našich zemí. Z prokázané historie je nutno říci ještě to, že už nejpozději v 17. století získali kocovští majitelé žihobeckého panství v "cizopanských" Kadešicích jakýsi nemovitý majetek. Dokazuje to především August Sedláček v popisu majetku, který v roce 1613 prodali bratři Kocové Lidmile Lokšanové-Kocové.

Kadešice, foto Jan Kavale

Kadešice - sakrální památky

   
Mapa sakrálních památek Kadešice. Zdroj ČÚZK, upraveno

Památka č. 1
Křížek ve směru na Podmokly, k Chocholici. Nápis "Bože žehnej tomuto kraji"

Křížek 1 - Kadešice, k Chocholici

Památka č. 2
Křížek na křižovatce cest, u Dubů. Nápis "Buď vůle tvá"

Křížek 2 - Kadešice, na křižovatce cest u Dubů


Památka č. 3
Křížek u kapličky sv. Anny. Před opravou stál na opačné staně kapličky. Nápis "Bože žehnej této obci"

Křížek 3 - Kadešice náves

Památka č. 4
Kaple sv. Anny

Obdélná, s oblým závěrem. Stěny členěny lisenami. Vchod obdélný. Nad průčelím vztyčen trojúhelný štít. V něm i v bocích stavby ozdobně vykrajovaná okénka. Loď kaple je zaklenuta plochou valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi, kněžiště s klenutou plackou.
Pozdně barokní kaple z roku 1772.
Kaple sv. Anny v Kadešicích, foto Jan Kavale

Památka č. 5
Křížek ve směru na Rozsedly, u Nových. Původně stával přes silnici, při opravě byl přemístěn. Obsahuje nápis "Pochválen buď Ježíš Kristus".

Křížek 5 - Kadešice, u Nových.

Památka č. 6
Křížek na cestě k Albrechticím. Nápis "Chvála Kristu".

Křížek 6 - Kadešice, na cestě k Albrechticím

Památka č. 7
Křížek v zahradě domu č.p. 33. Nápis Chvála Kristu. 
Křížek