obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace obrázek animace

Šimanov - současnost

Šimanov se rozkládá jihozápadně od Žihobec. Vesničku obývá 28 obyvatel. I když je Šimanov obec malá, najdeme zde rekreační zařízení a hospodu s prodejnou potravin. Uprostřed obce se nachází kaple sv. Jana, která byla v roce 2012 kompletně zrekonstruována.  

Šimanov - historie

Kaple sv. Jana Šimanov, foto Jan Kavale Informacemi, s jejich pomocí by bylo možno souvisle popsat historii této vesničky, archivy neoplývají.
První známou písemnou zmínkou o její existenci je záznam z roku 1305 o poplatcích, které její obyvtelé odváděli premonstrátskému klášteru ve Windberku. Zápis je veden v urbáři tohoto kláštera. Je tedy více než pravděpodobné, že Šimanov patřil mezi skupinu vesnic jižně od Sušice, které byly králem Vladislavem windsberskému klášteru věnovány a tvořily jeho pošumavský újezd, jeho centrem byl Albrechtec, dnešní Albrechtice. Jak dlouho byl Šimanov "pod premontrátskou berlou" není přezně známo. Je pravděpodobné, že se stal součástí majetku pánů, jimž patřil sousední Strádal.

Spolu se Strádalem byl pak zřejmě v roce 1700 prodán majitelce žihobeckého panství baronce Františce z Lannau. Pravděpodobnější však je, že se součástí žihobeckého panství stal ještě dříve.
V rozsudku z roku 1623, kterým je pro svoji účast ve stavovském povstání proti Habsburkům tehdejší žihobecký pán Jaroslav Pinta Bukovanský zbavován svého majetku, je uvedena část vsi Šimanov. Se Žihobcemi a dalšími pošumavkými vesnicemi, pak sdílí osud poddanské vesnice žichovického panství.
Šimanovští prosluli výrobou košíků a nůší. Své výrobky nosili na trhy všech měst a městeček horního Pootaví. "Neplač, má milá, nejsi tu sama, jsou tu nůškaři ze Šimanova" - zpívalo se v parafrázované plavecké písni.

Šimanov - sakrální památky

Mapa sakrálních památek Šimanov. Zdroj ČÚZK, upraveno

Památka č. 17
Boží muka Šimanov


Boží muka Šimanov

Památka č. 18
Křížek u domu č.p. ....


Křížek Šimanov

Památka č. 19
Křížek u Niebauerů. Nápis "Chvála Kristu".
Křížek 19 - Šimanov, u Niebauerů

Památka č. 20
Křížek u kapličky sv. Jana. Nápis "Bože žehnej této obci".Křížek 20 - Šimanov, u kapličky sv. Jana

Památka č. 21
Kaple sv. Jana na Šimanově

Kaple sv. Jana Šimanov, foto Jan Kavale

Památka č. 22
Křížek na cestě mezi Rozsedly a Šimanovem. Nápis "Chvála Kristu".

Křížek 22 - Šimanov, na cestě směr Rozsedly